Hämta som PDF

SaleSys

Användarvillkor

9 maj 2020

Tack för att ni valt oss!

1. Tillämpning

Dessa Användarvillkor gäller för tjänster som tillhandahålls av SaleSys Sverige AB, org.nr 559247-4364, (”SaleSys”) via webbapplikationen https://app.salesys.se.

Villkoren gäller för såväl fysisk som juridisk person som registrerar ett SaleSyskonto.

2. Definitioner

”Kund” – Avser fysisk eller juridisk person som registrerar ett SaleSyskonto.

”Användare” – Avser enskild person hos Kunden eller privatperson som använder SaleSys.

”Licens” – Avser rättigheten att använda och få åtkomst till Tjänsten SaleSys.

”Konto” – Avser Kundens inloggning varifrån Kunden har möjlighet att nyttja SaleSys.

”Kunddata” – Data som tillhör Kunden (eller dess Användare) och som bearbetas i Programvaran, såsom kunddatabaser, statistik, register, fakturor och ordrar.

3. Avtalsbundenhet

All användning av SaleSys tjänster är villkorad att du som Användare accepterar dessa Användarvillkor, vilket du också bekräftar när du signerar Tjänsteavtalet eller skapar ett användarkonto.

Du kan närsomhelst sluta använda tjänsten och avregistrera ditt konto. Dessa villkor gäller så länge du som Användare har ett aktivt konto på SaleSys.

4. Användning av tjänsten

Kunden beviljas en begränsad, icke-exklusiv och uppsägbar rätt att få tillgång till och använda programvaran enbart för Kundens interna affärsverksamhet och i enlighet med dessa Användarvillkor.

Som Användare ansvarar du för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det är ej tillåtet att överlåta eller låta någon annan använda ditt konto.

Kunden är ensam ansvarig för innehåll och laglighet av Kunddata och får inte överföra eller bearbeta skadlig kod, data eller liknande (såsom virus) till eller med hjälp av Programvaran.

Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du inte kommer använda tjänsten för ändamål som strider mot gällande lagstiftning, myndighetsföreskrift eller som på annat sätt kan medföra skada eller olägenhet för SaleSys eller tredjeman.

5. Tjänsten

SaleSys är ett molnbaserat orderhanteringssystem som strukturerar och effektiviserar säljarbetet för sina användare. Tjänsten tillhandahålls via webbapplikationen https://app.salesys.se. Som Användare av tjänsten får du en enkel överblick över din försäljning och status på aktuella ordrar på en plats.

SaleSys innehåller även funktioner för att hantera och beräkna provisionslöner, söka efter specifika ordrar, se lagersaldon samt periodens intäkter och kostnader.

SaleSys planerar att kontinuerligt vidareutveckla, uppdatera och förbättra Tjänsten. All vidareutveckling ingår som en del av Tjänsten och Användares nyttjande av utvecklad funktionalitet sker i enlighet med villkoren i dessa Användarvillkor såvida inte SaleSys informerar om att utvecklad- och/eller ny funktionalitet kräver särskilda villkor.

6. Driftsäkerhet

SaleSys avser att hålla tjänsten tillgänglig alla dagar om året men förbehåller sig rätten att vid underhåll eller uppdateringar stänga ned hela eller delar av tjänsten.

SaleSys garanterar inte att användningen av tjänsten kommer vara oavbruten eller fri från fel.

SaleSys ansvarar därmed inte för eventuella tekniska fel, oavsett felens orsak, eller andra störningar i tjänstens tillgänglighet som orsakas av till exempel bristfällig internetuppkoppling, störningar hos tredjepart eller i samband med uppdateringar och underhåll.

7. Priser och betalningsvillkor

SaleSys licenser faktureras månadsvis i efterskott med 10 dagars betalningstid från fakturadatum.

SaleSys förbehåller sig rätten att justera priser löpande under avtalstiden. Eventuella prisändringar ska meddelas Kunden skriftligen minst 2 månader innan förändringen träder i kraft.

8. Giltighetstid och uppsägning

Detta Avtal gäller tillsvidare och Kunden kan säga upp Avtalet när som helst. Uppsägningen gäller från nästkommande betalperiod. Innevarande månad betalas till fullo.

SaleSys äger rätten att häva detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot villkoren i detta Avtal, är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.

9. Sekretess

Kunden ansvarar för att skydda licensnycklar och annan känslig information, såsom lösenord, som är kopplad till Tjänsten och detta avtal. Kunden åtar sig att omgående meddela SaleSys om varje möjligt missbruk av Tjänsten och vid varje form av säkerhetsbrott gällande Tjänsten.

10. Ansvarsbegränsningar

SaleSys kan inte garantera tillgängligheten till tjänsten och kan ej hållas ansvariga för om tjänsten ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

SaleSys är inte ansvarig eller skadeståndsskyldig för Kunddata, inklusive dess innehåll, äganderätt och legitimitet eller för Kundens användning av Kunddata.

Om SaleSys hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden genom en förlikning eller ett domstolsbeslut som ett resultat av brott mot någon av de skyldigheter som anges i Användarvillkoren, ska ersättningen inte under några omständigheter inkludera ersättning för indirekta skador eller följdskador eller skador av något slag som uppkommer till följd av eller i samband med ett sådant brott inklusive, men inte begränsat till, förlust av Kunddata, intäkter eller vinst eller tredjepartsfordringar.

SaleSys ansvar enligt Användarvillkoren är begränsat till direkta skador, med undantag för vad som föreskrivs i övrigt av obligatoriska lagbestämmelser, såsom skador som orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse.

Värdet av totalt ackumulerat ansvar (inklusive eventuella återbetalningar och ersättningar för direkta förluster och kostnader) ska totalt under inga omständigheter överstiga Kundens betalda avgifter de senaste 12 månaderna.

Även om SaleSys visar vederbörlig omsorg för att tillhandahålla säker överföring av information mellan Kunden och Programvaran, är Kunden införstådd med att internet är ett öppet system och att SaleSys inte är och kan inte hållas ansvarig eller garantera att tredje part inte kommer att kunna eller kommer att fånga upp eller ändra data. SaleSys tar inget ansvar för sådant missbruk, avslöjande eller förlust av Data.

11. SaleSys rätt att stänga av användare

SaleSys förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om att stänga av Användare från tjänsten. Avstängning kan till exempel ske till följd av brott eller skälig misstanke om brott mot dessa Användarvillkor eller om tjänsten används på ett sätt som kan orsaka SaleSys eller tredjeman skada.

12. Immateriella rättigheter

SaleSys äger samtliga rättigheter kopplade till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till mjukvara, källkod, kompilering av data, databaser och design, oavsett om de är registrerade eller inte, samt all dokumentation, specifikationer och tillhörande material.

Kunden är ensam ägare till all Kunddata, inklusive eventuella immateriella rättigheter i och till Kunddata och/eller eventuella integrerade applikationer.

13. Lagring av information

SaleSys vidtar organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda den information du som Användare laddar upp i SaleSys. Det innebär bland annat att informationen krypteras innan den lagras på externa servrar samt att så få personer som möjligt har tillgång till databaserna.

Vid uppsägning, eller om SaleSys rättsliga grund för behandling av uppgifterna av någon anledning upphör, kommer SaleSys ta bort Kunddata från sina system tidigast efter 90 dagar, om inte tvingande lagstiftning kräver att SaleSys fortsätter att lagra denna data. I sådana fall ska SaleSys fortsätta att upprätthålla säkerheten för uppgifterna på det sätt som anges i Användarvillkoren. Efter att Kunddata har tagits bort kommer SaleSys inte ha några ytterligare skyldigheter gentemot Kunden i förhållande till Kunddata.

Kunden kan när som helst under Avtalstiden eller i samband med uppsägning exportera Kunddatan för att säkerställa att informationen inte går förlorad.

14. Behandling av personuppgifter

Avseende behandling av personuppgifter i Tjänsten gäller vad som anges i personuppgiftsbiträdesavtalet i Bilaga 1. Med “Personuppgiftsansvarig” i personuppgiftsbiträdesavtalet avses Kunden. Med “Personuppgiftsbiträde” avses SaleSys.

15. Force Majeure

SaleSys är befriade från ansvar och ersätter inte skada vid fel eller dröjsmål till följd av strejk, strömavbrott, eldsvåda, myndighetsåtgärd eller andra omständigheter bortom vår kontroll och som vi inte skäligen kunnat förutse och vars följder SaleSys inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Föreligger hinder att tillgängliggöra Tjänsten eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet i detta stycke, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

16. Ändringar och tillägg

Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss.

Aktuella villkor finns publicerade på webbapplikationen och du som Användare ansvarar för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

17. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

Bilaga 1. Personuppgiftsbiträdesavtal

Mellan
Personuppgiftsansvarig: ”Kunden”
Och
Personuppgiftsbiträde: SaleSys Sverige AB, org.nr 559247-4364.

1. Bakgrund

1.1. Båda Parterna bekräftar att detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Avtal”) är en integrerad del av det Tjänsteavtal som tecknats mellan Parterna (”Tjänsteavtalet”). Detta Avtal reglerar behandlingen av personuppgifter med anledning av vid var tid gällande Tjänsteavtal.

2. Omfattning

2.1. Avtalet reglerar SaleSys behandling av personuppgifter på uppdrag av Kunden och beskriver hur SaleSys ska säkerställa dataskydd, genom tekniska och organisatoriska åtgärder enligt gällande Dataskyddslagstiftning.

2.2. Syftet med SaleSys behandling av personuppgifter på uppdrag av Kunden är att uppfylla åtaganden enligt Tjänsteavtalet.

3. SaleSys skyldigheter

3.1. SaleSys får endast behandla personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med Kundens instruktioner. Genom att ingå detta Avtal instruerar Kunden SaleSys att behandla personuppgifter på följande sätt:

  1. Endast i enlighet med gällande lag;
  2. För att uppfylla förpliktelser enligt Tjänsteavtalet;
  3. Som vidare specificerat genom Kundens normala användning av SaleSys programvara; och
  4. På så sätt som anges i detta Avtal.

3.2. SaleSys ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. SaleSys ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär och typen av personuppgifter som ska skyddas.

3.3. SaleSys ska bistå Kunden med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till typ av behandling och den information som är tillgänglig för SaleSys, för att uppfylla Kundens skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från registrerade.

3.4. SaleSys och dennes personal ska säkerställa konfidentialitet av personuppgifter som behandlas under detta Avtal. Detta villkor gäller även efter att Avtalet upphört att gälla.

4. Kundens skyldigheter

4.1. Genom att underteckna detta Avtal bekräftar Kunden att Kunden:

  1. Vid användning av Tjänsten som tillhandahålls av SaleSys enligt Tjänsteavtalet, behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i gällande dataskyddslagstiftning;
  2. Har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till SaleSys (inklusive eventuella underbiträden som SaleSys använder);
  3. Är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagligheten av de personuppgifter som lagras i SaleSys;
  4. Har fullgjort sina skyldigheter att tillhandahålla relevant information till Registrerade avseende behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning; och
  5. Ska upprätthålla ett uppdaterat register över de typer och kategorier av personuppgifter som denne behandlar.

5. Överföring av data

5.1. Som en del av leveransen av Tjänsten till Kunden enligt Tjänsteavtalet och detta Avtal, kan SaleSys använda sig av underleverantörer i rollen som underbiträde. Sådana underbiträden kan vara externa underleverantörer (tredje part) inom eller utanför EU. SaleSys ska säkerställa att underleverantörer genom avtal samtycker till att åta sig ansvar som motsvarar de skyldigheter som anges i detta Avtal.

5.2. Om underleverantörerna finns utanför EU ska SaleSys säkerställa att överföring sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

5.3. Genom att underteckna detta Avtal accepterar Kunden att SaleSys använder sig av underleverantörer på det sätt som beskrivs ovan.

6. Säkerhet

6.1. SaleSys vidtar organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder i enlighet med kraven på informationssäkerhet som beskrivs i dataskyddsförordningens artikel 32.

7. Ansvar

7.1. Ansvaret för överträdelse av villkoren i detta Avtal ska regleras av ansvarsklausuler i Användarvillkoren. Detta gäller även för eventuella överträdelser som begåtts av SaleSys underleverantörer.

8. Kategorier av Personuppgifter och Registrerade

8.1. Då SaleSys tjänst medger att Kunden behandlar godtyckligt data är det inte möjligt att generellt redovisa de kategorier av Registrerade och Personuppgifter som omfattas av behandlingen. Denna information åligger Kunden att registrera.

8.2. Kunden får inte överföra några känsliga Personuppgifter till SaleSys. Sker sådan överföring kan inte SaleSys hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter definieras i gällande dataskyddslagstiftning som:

8.3. Inte heller får Kunden överföra personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser.

9. Avtalstid och uppsägning

9.1. Detta Avtal är giltigt så länge som SaleSys behandlar personuppgifter på uppdrag av Kunden enligt gällande Tjänsteavtal.

9.2. Avtalet upphör automatiskt när Tjänsteavtalet upphör att gälla. När Avtalet upphör kommer SaleSys att radera personuppgifter som behandlas på uppdrag av Kunden i enlighet med gällande klausuler i Användarvillkoren.

9.3. SaleSys kan behålla personuppgifter efter att Avtalet upphört i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta Avtal.